010 - 4777823 info@laurensnivard.nl

IT Dienstverlening

Steeds meer organisaties worstelen met IT. Het leidt hen af van hun doel, vinden het complex en moeilijk samen op te pakken met hun ‘core business’. Wij bieden hiervoor een volledige IT oplossing op maat. Op basis van de geuite behoeften, rand- en succesvoorwaarden bouwen wij voor uw organisatie een IT omgeving en beheren deze volledig. Zo kunt u focussen op uw expertise, en wordt u maximaal gefaciliteerd op het gebied van IT.

Interim Expertise en Management

De hedendaagse complexe IT materie vraagt kennis van en ervaring met IT configuraties, technologiën en oplossingen maar ook een goede visie op IT die past bij uw organisatie.

Op zowel infrastructuur, server als technisch applicatiegebied hebben we veel uitvoerende en coördinerende expertise in huis of binnen ons netwerk.  Onze medewerkers zijn allemaal voorzien van certificering, ruime ervaring en zijn bovenal communicatief tactisch en vaardig.

Op IT management gebied kunnen wij zowel op mid-level- als op C level niveau uw organisatie faciliteren op interim basis. Met veel ‘harde’ IT kennis, een enorme dosis ervaring bij vele profit en non-profit organisaties en een scherpe, objectieve en opbouwende aanpak, helpen we IT binnen uw organisatie een missie, visie en strategie te vormen en deze succesvol ten uitvoer te brengen.

Advies

Zijn de IT kosten binnen uw organisatie wel marktconform? Is de gekozen infrastructuur wel zo handig en veilig?  Is uw IT omgeving wel bestand tegen grote calamiteiten? Allemaal vragen die binnen elke organisatie wel spelen. Vanuit een stevige basiskennis en ervaring helpen we u graag de antwoorden te geven op deze vragen en te voorzien van toepasbaar advies. We stoppen dan niet, ook de implementatie van het gegeven advies verzorgen we dan graag voor u.

Enkele voorbeelden:

Hybrid Cloud Kantoor Automatisering

 

Over­al, op ie­der mo­ment en van­af el­ke plaats kun­nen wer­ken, mai­len of be­lang­rij­ke data kun­nen raad­ple­gen. Het ‘nieu­we wer­ken’ is ge­meen­goed en brengt nieu­we uit­da­ging­en met zich mee op ge­bied van kos­ten, vei­lig­heid en be­heers­baar­heid.

Een hybride in­richt­ing van de kantoorau­to­matise­ring, waar­bij func­tio­na­li­teit deels als dienst wordt af­ge­no­men, van­uit de ‘Cloud’, en deels van­af de ei­gen lo­ca­tie en/of van­uit een da­ta­cen­ter wordt ge­fa­ci­li­teerd, biedt u vele mo­ge­lijk­he­den om aan te slui­ten op het nieu­we wer­ken.

Wij ver­zor­gen een ver­ant­woor­de tran­si­tie of trans­for­ma­tie naar de auto­ma­ti­se­rings­dien­sten die bij de be­drijfs­voer­ing passen.

Quickscan & ICT-verbeterplan

 

Ontevreden of twij­fels bij uw ICT? Vraag een quick­scan aan en u ver­krijgt dui­de­lijk­heid met zicht op ver­be­te­ring!

Een quick­scan biedt uit­sluit­sel over de in­richt­ing of ef­fec­ti­vi­teit van uw ICT.

In een hel­der rap­port wordt aan­ge­ge­ven wat de sta­tus en sa­men­hang is van tech­niek, con­tract(en) en or­ga­ni­sa­tie.

Op ba­sis van aan­be­ve­ling­en en een ver­be­ter­plan met dui­de­lij­ke stap­pen, be­gro­ting en tijd­lijn volgt de rea­li­sa­tie van ver­be­te­ring­en voor kor­te en lan­ge­re ter­mijn.

Monitoring als maatwerk

 

Het waar­ne­men en an­ti­ci­pe­ren op is­sues voor­komt of be­perkt uit­val. Wij han­teren ‘sta­te of the art’ mo­ni­to­ring sys­te­men waarin ICT-com­po­nen­ten op alle re­le­van­te as­pec­ten kun­nen wor­den be­waakt.

Au­to­ma­ti­sche on-line back-up van wij­zi­gin­gen in net­werk­com­ponen­ten maakt het mo­ge­lijk om bij sto­ring­en snel terug te ke­ren naar een wer­ken­de si­tua­tie.

Op ba­sis van es­ca­la­tie­sche­ma’s wor­den sto­rin­gen of ha­pe­ring­en ge­meld aan fun­ctio­na­ris­sen bin­nen uw of on­ze be­drijfs­voer­ing en wor­den maat­re­ge­len ge­no­men tot her­stel.

Ad Interim IT Management

 

Uw IT afdeling is op zoek naar een nieuwe manager maar kan zolang niet zonder. Er lopen een hoop trajecten, en diverse zaken dienen op orde gebracht te worden.

Na een grondige intake gaan wij direct aan de slag voor en met uw organisatie. Door inzet van een passende interim IT manager met kennis van zaken en minimaal 10 jaar ervaring op dit gebied zorgen wij voor het gewenste resultaat en een volledig vloeiende overdracht naar de nieuwe IT manager zodra deze ‘binnen’ is.